Een sterk vangnet voor iedereen, geen hangmat

Rijkdom is geen schande. Armoede moet de wereld uit. Daarom is er solidariteit. Om solidariteit duurzaam te maken moet iedereen bijdragen anders zakt het systeem in elkaar. Vandaag is er een te grote groep die niet bijdraagt. De beste remedies tegen armoede zijn werk en een goed draaiende economie. Daarom moet al wie arm is kansen krijgen en grijpen om uit de armoede te ontsnappen. Wie niet kan werken moet kunnen rekenen op een vangnet: de sociale zekerheid. Zieken en ouderen mogen niet de dupe worden van wie niet wil bijdragen. Het systeem mag er niet voor zorgen dat het vangnet een hangmat wordt. We mogen niemand afschrijven en zetten alles in om iedereen mee te krijgen.

Iedereen aan het werk

Al wie wil werken zal werken. We trekken alle registers open om iedereen aan de slag te krijgen. Inbegrepen al wie een uitkering krijgt. Mensen laten thuiszitten met een uitkering is asociaal. We beperken de werkloosheid in de tijd.

Voor wie langdurig ziek is wordt veel intensiever gezocht naar aangepast werk. Geleidelijk het werk hervatten of aangepast werk is heilzamer dan te lang thuiszitten.

Wie niet wil werken mag daarvoor kiezen maar op eigen kosten. Uiteraard zijn er minimumvoorzieningen zoals weginfrastructuur en medische zorg.

Studenten krijgen de vrijheid om zo veel uren te werken als zij zelf willen. Het plafond van 600 uren (79 volledige werkdagen) schaffen we af.

Duurzame sociale zekerheid voor wie echte noden heeft

Wie bijdraagt verdient sociale zekerheid. Wie oud is, verdient het niet om zich zorgen te moeten maken over de betaalbaarheid van zijn pensioen. Voor wie ziek is moet er altijd sociale zekerheid zijn. Daarom moet de overheid de sociale zekerheid betaalbaar houden. We verwachten van iedereen die kan werken een bijdrage.

Wachtlijsten voor mensen met een handicap, rusthuizen of centra voor geestelijke gezondheidszorg moeten binnen één legislatuur weggewerkt worden. Een moratorium op het openen van nieuwe woonzorgcentra is niet te rijmen met de vergrijzing. We zetten in op kleinschalige projecten zoals co-housing, kangoeroewonen voor ouderen, herstelwoningen, assistentiewoningen, zorgdorpen en zorgzame buurten. Zo kunnen alle generaties opnieuw samenleven en bestrijden we eenzaamheid. Door de reglementeringen te versoepelen kan de overheid een stimulerende rol spelen.

Een pact voor de betaalbare verzekering van de pensioenen

U verdient garanties over Uw pensioen.

We moeten in elke sector zoeken naar win-wins. Al jaren zoeken we naar hulp in de kinderopvang terwijl jonggepensioneerden worden afgeschreven. Wie als jonggepensioneerde in de kinderopvang wil helpen zou daarvoor beloond moeten worden. Op dezelfde manier is er veel aangepast werk te vinden in de overgang naar het volledig pensioen.

Voor U wil (werkgevers) een fiscaal aantrekkelijk pakket aanbieden voor senioren die voorbij hun pensioenleeftijd nog willen werken. We kijken bijvoorbeeld naar het onderwijs waar hun ervaring en expertise meer dan welkom is.

Versterk eindelijk de zorg

De zorg verdient meer handen aan het bed, minder in het bestuur.

De zorginstellingen moeten meer luisteren naar de terreinkennis van zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen. Ook in de sector van de zorg is gezond verstand de basis voor een reorganisatie. Altijd samen met de zorgverstrekkers zelf. De GDPR wetgeving mag niet misbruikt worden om administratieve overlast te veroorzaken.

Eén sociaal statuut

U heeft recht op een goed sociaal statuut, met garanties in de toekomst.
We werken daarom aan één sociaal statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Zo vereenvoudigen we de sociale zekerheid waardoor ze betaalbaar blijft. Zo financieren we de sociale zekerheid met vereenvoudigde belastingen die ook de kost van arbeid drukken.

Laat de boeren hun land

Landbouw is een primaire sector, essentieel in de kwalitatieve voedselvoorziezing. Veel landbouwers haken af door een politiek die beperkt, regelt, straft en hun land in gevaar brengt. De wetgeving rond landbouw en milieu is zo’n kluwen van tegenstrijdigheden dat het onmogelijk is om alles wat de overheid oplegt correct toe te passen. Een boer is een ondernemer. Landbouwen binnen een stabiele, voorspelbare regelgeving is cruciaal. Zo kan de landbouw terug rendabel worden. De landbouw verdient ondersteuning om zich technologisch te ontwikkelen, in de plaats van tegengewerkt. Landbouwen gebeurt met respect voor natuur, mens en dier.

De verstikkende stikstof – en andere plannen

We vegen het huidige stikstofakkoord van de kaart. Een nieuw akkoord is nodig op basis van juiste, reële cijfers en agro-advies van de landbouwers zelf. De overheid legt realistische normen op. Ze mag geen enkel landbouwbedrijf stopzetten.

Landbouwers innoveren. Zij zijn voor een landbouw met milieuzorg. Dat is in hun eigen belang. De IVLO-procedures moeten sneller vooruit. De samenwerking tussen de landbouwscholen met het oog op technologisch onderwijs kan ervoor zorgen dat jonge instromers beter gewapend zijn. Onderzoek en ontwikkeling moet resultaatgericht.

Haalbare regels die niet tegenstrijdig zijn met elkaar (inzake GLB en MAP bijvoorbeeld) met minder deadlines en een meer realistische benadering kunnen de sector veel deugd doen. Daarbij speelt ook het klimaat een rol. Te vaak worden regels in het algemeen uitgevaardigd die dan worden doorkruist door de weersomstandigheden. Flexibiliteit is een noodzaak. De evalutatie van het beleid moet gebeuren op basis van reële cijfers uit de praktijk, niet met simulatiemodellen.

Innovatieve toepassingen mogen niet langer tegengehouden worden. Innovatieve veeteelt met respect voor dierenrechten.

Meer menselijkheid in de ruimtelijke ordening

Het eigendomsrecht is geen vodje papier. Gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd. Een duidelijke afbakening van de gebieden op de gewestplannen is belangrijk. Met heldere regels over wat kan en niet kan. Absurde regels, zoals rond zonevreemd wonen, zijn aan herziening toe.

U als landbouwer krijgt meer inspraak in de invulling van ruimtelijke ordening. De regelgeving mag er niet op gericht zijn om het leven in de dorpen onmogelijk te maken. Integendeel. Het leven in kleine dorpen in een landelijke omgeving is een vorm van samenleven met belangrijke voordelen. Vergunningsprocedures beperken we tot 6 maanden met een beperkt aantal ambtenaren. Een vergunnung wordt realistisch, eenvormig en duidelijk.

Voor een actief betaalbaar milieu- en klimaatbeleid, geen pestbeleid

Dankzij de technologische vooruitgang, de vrije markt en onze sociale zekerheid leven we langer dan ooit. We hebben meer vrije tijd dan vroeger. Door de band genomen leven we beter dan weleer. Deze erfenis kregen we van onze ouders en grootouders. Zij hielden zich niet aan degrowth, consuminderen en limitarisme. Integendeel. Groei en consumptie stuwden hen vooruit. Dankzij nieuwe technologie kunnen we hetzelfde nastreven met respect voor de natuur. Iets wat vroeger niet mogelijk was.

We laten economische experimenten en theorieën die nooit zijn bewezen voor wat ze zijn. We blijven met de voeten op de grond. We breken de erfenis niet af maar kiezen voor innovatie: een proactief ecomodernistisch milieu- en klimaatbeleid. Milieuzorg is essentieel en economisch haalbaar zonder taboes. Van kleine nieuwe kernreactoren, over waterstof tot autonome voertuigen: we verwelkomen nieuwe technologie.

Voor een technologische versnelling

De afbouw van fossiele brandstoffen en niet-Europese grondstoffen is aan een sterke versnelling toe. We willen sneller propere lucht en proper water. Om die technologische revolutie te ondersteunen, is er welvaart nodig. Barrières, monopolies, oude oplossingen, complexe structuren en verkeerde regels staan deze evolutie in de weg. De samenleving opengooien voor innovatie is wat ons te doen staat. Zonder in de val te trappen van simplistisch en ondoordacht handelen, vanuit blind dogmatisme. Een voorbeeld van blind dogmatisme: de Regering sloot 2 van de 7 kernreactoren zonder voldoende zekere en betaalbare alternatieven. Ze plant de sluiting van de 5 overblijvende kernreactoren in 2025.

Als we de lat terecht hoog leggen voor het milieu- en klimaatbeleid in eigen land, dan moeten we dat ook doen voor producten die we importeren uit andere landen.

Voor een publiek vervoer van de toekomst

Een efficiënte staat die publiek vervoersaanbod brengt, is ertoe gehouden dat aanbod behoorlijk te doen werken. Dat niet doen is de mensen niet respecteren. Het langetermijnperspectief in het vervoersbeleid zit op dit ogenblik fout. De overheid past de infrastructuur en haar gebruike technologie te traag aan. Dat verhindert vernieuwing. Via het ter beschikking stellen van open data geeft ze ruimte voor Smart City technologie (inzake verlichting, parking, vlot verkeer enz.). We rijden ons vast in files, lage emissiezones, gevaarlijke toestanden voor zwakke weggebruikers, rode lichten op zinloze plekken, onaangepaste snelheidslimieten, een zee van verkeersborden, wegversmallingen voor eindeloos traag uitgevoerde wegenwerken en andere pesterijen. Eén op vijf treinen reed in november ’23 met meer dan 6 minuten vertraging. De stiptheid van de trein bereikte in 2023 het laagste niveau sinds de start van de metingen in 2016 (bron: NMBS). En treinreis duurt ook langer dan 20 jaar geleden. Bijvoorbeeld: Brussel-Oostende neemt 8% meer tijd. Trams worden in de steden ingehaald door e-steps.

Tal van nieuwe technologische oplossingen dienen zich aan. Zij vormen nieuwe opportuniteiten waarbij ons land een pioniersrol kan spelen in de plaats van de Amerikanen of de Aziaten achterna te moeten lopen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid focust op nieuwe oplossingen. Op vlak van snel publiek toegankelijk vervoer over langere afstanden wordt het tijd dat we onze infrastructuur openzetten voor alternatieven die continentale vliegtuigen en treinen aanvullen. Niet door de mensen te dwingen om te kiezen voor iets anders, maar door hen keuze te geven. Zo kunnen we evolueren naar innovatie die door de mensen zelf gedragen wordt. Anders krijgen we weer systemen zoals het huidig openbaar vervoer dat slechts voor 4% van onze verplaatsingen wordt gebruikt (bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag 6). In de steden ligt dat aandeel weliswaar hoger.

Voor de steun aan privaat vervoer

Ruimte en comfort voor privaat vervoer is belangrijk. Voor redelijke afstanden zijn veel mensen spontaan overgeschakeld op pedelecs, zelfs met een tegenwerkende overheid. Het is niet de taak van de overheid om die voertuigen op te dringen, en nog minder om ze te beperken. Kiezen voor een gescheiden infrastructuur waar die kleine voertuigen zich comfortabel kunnen verplaatsen aan een concurrentiële snelheid zet onze markt open voor de ontwikkeling van een totaal nieuwe industrie. Ons land is dicht bevolkt. De schaarse ruimte dwingt mensen om met innovatieve oplossingen te komen. Het is aan de overheid om innovatie ruimte te geven.

Nieuwe betaalbare woningen

Jonge mensen hebben het aartsmoeilijk om een woning te kopen. Een eigen woning is nochtans een buffer tegen armoede. De prijzen voor betaalbare woningen liggen te hoog omdat de vraag ernaar veel groter is dat het aanbod. Die vraag naar woningen neemt toe omdat de bevolking groeit. Maar, het aanbod groeit niet mee omdat de overheid op de rem staat. Ze houdt mensen tegen te bouwen via trage complexe procedures. Eenvoudige heldere bouwregels moeten ingewikkelde procedures vervangen.

We moeten ook vernieuwend zijn. Daarbij denken we ofwel aan de bouw van een nieuwe stad waar het aangenaam leven is of duurzame inbreiding van bestaande steden. Een duurzame stad met energieneutrale woningen en kantoren, tuinen, voldoende ruimte voor wandelaars en fietsers, vlot verkeer, bomen en vijvers. Dat kan in een dun bevolkt gebied. Zo kunnen jonge mensen opnieuw dromen van een eigen huis. Uit onderzoek blijkt dat 8 op 10 Vlamingen tussen de 20 en 40 jaar droomt van een vrijstaande woning (bron: Livios ’23). De overheid moet meer rekening houden met de dromen van de jonge Vlamingen en een goed evenwicht zoeken tussen mens en natuur.

Onze steden horen net en veilig te zijn. Afval ophalen mag niet het monopolie zijn van de overheid. Op basis van transparente openbare aanbestedingen kan de private sector kan haar steentje bijdragen om het afval vlot op te halen en veilig te verwerken volgens duidelijke concessie overeenkomsten of via privatiseringen van de bestaande agentschappen waar noodzakelijk.

Migratie onder (voor)waarden

Fier op onze normen en waarden

In enkele decennia zijn Vlaanderen en België op de meeste plaatsen bijzonder divers geworden. Meer dan één derde van de burgers heeft nu al een migratie-achtergrond, al dan niet met de Belgische nationaliteit. Daarbij is het van fundamenteel belang dat onze verworven vrijheden, normen en waarden door iedereen aanvaard en gerespecteerd worden: vrijheid van geloof, scheiding tussen kerk en staat, vrije meningsuiting, universele mensenrechten, democratie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, … Ze staan in onze grondwet. We zijn er terecht fier op. Iedereen die op ons grondgebied verblijft onderschrijft daarom expliciet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. We verwachten ook dat iedereen de voertaal leert van de regio waar hij/zij woont om communicatie met de medeburgers mogelijk te maken. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten (zie verder) en nieuwkomers via gezinshereniging. Alleen voor wie kort in ons land verblijft (bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten met een specifieke korte opdracht, …) kan een uitzondering gemaakt worden wat deze taalkennis betreft.

Inclusief samenleven

We zijn een inclusieve samenleving. We sluiten niemand uit op basis van uiterlijke kenmerken, huidskleur, leeftijd, gender, geaardheid, overtuiging of geloofsovertuiging. Samen leven met mensen van verschillende culturen en levensopvattingen vraagt een voortdurende inspanning van elke burger. De overheid steunt initiatieven die burgers met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen, respecteren, en blijven ontmoeten. Dat gebeurt op alle mogelijke maatschappelijke terreinen (onderwijs, cultuur, sport, wijken, …) zonder met subsidies te gaan rondstrooien of mensen te betuttelen.

Het is een kerntaak van de overheid om de opvang en begeleiding van nieuwkomers daadkrachtig te (laten) organiseren zodat zij zo snel vertrouwd zijn met de leefregels in onze samenleving. Wie niet bereid is om zich daaraan te houden en/of misbruik maakt van de gemeenschapsvoorzieningen plaatst zichzelf buiten de samenleving en kan verplicht worden om het land te verlaten volgens een transparante procedure.

Efficiënte en transparante procedures

Voor nieuwe migranten en asielzoekers gelden duidelijke nationale en internationale procedures die snel en strikt opgevolgd moeten worden. Binnen een termijn van één maand moet een nieuwkomer weten of hij/zij het recht heeft om te blijven. Wie geen toestemming krijgt om te blijven moet onmiddellijk vertrekken. Akkoorden met de betrokken herkomstlanden om een effectief terugkeerbeleid uit te voeren zijn prioritair.

Wie mag blijven verwerft meteen het recht om te werken. De steun voor nieuwkomers wordt zodanig georganiseerd dat zij sterk gestimuleerd worden om effectief aan het werk te gaan.

Arbeidsmigratie voor korte of langere periodes is mogelijk voor vacatures die niet ingevuld raken. De procedure daarvoor moet snel en transparant zijn.
We voeren circulaire migratie in: De werknemer migreert voor een korte periode om daarna terug te keren naar eigen land. Dat kan deel uitmaken van de internationale samenwerking met een bepaald land of regio. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de arbeidsnoden in het ontvangende land (Vlaanderen/België) en de ontwikkelingsnoden in het land dat tijdelijk arbeidsmigranten uitstuurt.

Het onderwijs opnieuw aan de top in de EU!

De kwaliteit in ons onderwijs moet terug in de EU top. We mogen meer verwachten van onze jeugd. Leren is geen taboe. Centrale eindtermen die de lat hoger leggen zijn een noodzaak. Dat wil niet zeggen dat de minister moet beslissen hoe lang de speeltijd duurt. Onderwijs tot en met op secundair niveau, is bij uitstek één van de domeinen waar lokaal over kan worden beslist. De organisatie dichterbij de mensen en de scholen brengen geeft die mensen en scholen veel meer armslag. De centrale administratie kan worden afgebouwd. Het lokaal scholenaanbod kan worden afgestemd op de lokale noden. Met een praktijkbenadering in de laatste jaren. Het beheer van gebouwen en de vrijheid om het personeelsstatuut in te vullen kan zorgen voor een betere omkadering en efficiëntie. Het huidig lerarentekort hangt sterk stamen met het te strak statuut van de vaste benoemingen en het niet efficiënt inzetten van de leerkrachten.

Voor meer kwaliteit in onderwijs

We roepen de nivellering van het onderwijs naar beneden een halt toe. Het niveau van ons onderwijs moet dringend sterk omhoog. Talrijke internationale rankings tonen alarmerende cijfers voor Vlaanderen. De onderzoeksresultaten van begrijpend lezen en rekenen liggen bij de laagste van de OESO. In de PIRLS ranking komt Vlaanderen niet voor in de top 20. Polen wel. Kazachstan staat boven Vlaanderen in de ICILS ranking. Voor de zesde keer op rij duikelt het Vlaams onderwijs naar beneden in de internationale PISA ranking. 20 jaar geleden zaten nog 3 op 10 Vlaamse kinderen bij de toppresteerders. Vandaag slechts 3 op 20.

We sluiten een deal met de netten: we geven het onderwijs meer autonomie, in ruil voor een hoger niveau van de leerlingen die uitstromen. Competitiviteit mag geen taboe zijn. De eerste van de klas is een cijfer en geen smiley. In een wereld overladen met informatie, is het belangrijk dat kinderen een kritische geest ontwikkelen om zich te ontplooien tot mondige, zelfzekere volwassenen. Een kritische, evenwichtige, autonome geest wapent de mens tegen een breed scala van gevaren (o.m. de valse beloftes van politiek of religieus extremisme, de valse belofte van harddruggebruik, de valse beloftes van online oplichters, het nemen van onverantwoorde risico’s op financieel gebied, enz.).

Meer leerkrachten voor de klas dan achter een bureau. Er zijn 82.520 onderwijspersoneelsleden voor 723.308 kinderen in het basisonderwijs zonder de personeelsleden van het CLB mee te tellen. Dat betekent dat er 1 personeelslid is per 8,8 kinderen (bron: Vlaamse administratie onderwijs). In de klas zitten gemiddeld 20 leerlingen. Dat betekent dat er meer onderwijspersoneel is op de administratie dan voor de klas. Voor U wil dat omkeren.

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom verlagen we de leerplicht vanaf 3 jaar tot 16 jaar.

Voor een goede maatschappelijke vorming

Onderwijs is meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Onderwijs heeft de taak onze kinderen warm te maken voor de democratie en deelname aan de samenleving. Wie een diploma haalt moet weten wat onze fundamentele waarden en normen zijn en hoe onze democratie werkt. Van wie afstudeert mogen we verwachten de basisvaardigheden voor een zelfstandig leven te kennen: Hoe leningen aangaan, gezinsbudget beheren, huurcontracten afsluiten, verzekeringen…

De leerstof hoort politiek neutraal te zijn.

Betaalbare topuniversiteiten

Het universitair onderzoek moet vrij zijn en blijven.

Universiteiten moeten goed gefinancieerd zijn om voor kwaliteit te zorgen. Daarom moeten spin-offs van universiteiten ervoor zorgen dat de moederuniversiteit aandelen krijgt in de spinoff als ruil voor het gebruik van kantoren en personeel. Zo vloeit een deel van de private meerwaarde terug naar de gemeenschap en kan het inschrijvingsgeld betaalbaar blijven voor de studenten.

We beperken de overheid tot haar kerntaken

Onze overheid is toe aan een fundamentele cultuurwijziging: ze moet bescheiden zijn, bewust dat ze niet alles kan regelen. Ze beperkt zich tot waar ze goed in is. Ze focust op de kern. De burgers, organisaties en ondernemingen krijgen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen over de zaken waar zij in uitblinken om zo onze samenleving vorm te geven.

Bottum up: U eerst

 • De overheid springt zuinig om met uw belastinggeld. Uit respect voor U zijn alle begrotingen in evenwicht. Regeringen en ministers die in het rood gaan of belastingen verhogen, voelen het in hun portemonnee. Overheden moeten hun investeringen jaarlijks kunnen afschrijven zoals private bedrijven doen.
 • De overheid wordt minder centraal, meer lokaal.

De afgeslankte slagvaardige staat

 • Met een dikke rode stift schrappen we de wildernis van regels, wetten, instellingen, administraties en structuren zoals de Senaat en de provincies. We doen dit samen met U. Een stad zoals Brussel moet geen winkelpanden verhuren maar aan de privé verkopen.
 • Een staatsvermindering is nodig om u meer beslissingsvrijheid te geven. Een dalend overheidsbeslag laat toe om uw belastingen te verminderen. Dan houdt U meer over op het einde van de maand. Het overheidsbeslag (56%) moet beperkt worden tot hoogstens 45%. Tussen 1982 en 1991 zijn de regeringen erin geslaagd het overheidsbeslag te verminderen van 53% naar 40%.
 • We zetten elke overheid op dieet: de Belgische staat, de gewesten, gemeenten én Europa. Ze moeten eenvoudiger en transparanter.
 • De niet-kerntaken door overheid georganiseerd worden geprivatiseerd (bank spelen is geen kerntaak.)

Monopolies breken voor lagere prijzen

U betaalt hoge prijzen voor uw water, elektriciteit, gas, afvalverwerking en openbaar vervoer omdat er monopolies zijn die de hele markt controleren, vaak door ondemocratische intercommunales. De afwezigheid van concurrentie drijft de prijzen op. We moeten deze monopolies waar mogelijk doorbreken en de markt vrijmaken zodat u minder betaalt.

 

Meer kansen voor de privésector

In elke sector is een “level playing field” noodzakelijk om vrije en eerlijke concurrentie te organiseren tussen bedrijven. Zo krijgt U eerlijkere producten.

De overheid Uw vriend

U creëert welvaart, de overheid steunt U. Wanneer U fouten maakt toont de overheid begrip. De overheid staat ten dienste van U. Ze adviseert, begeleidt en stimuleert U zodat U zich in alle vrijheid kan ontplooien. De staat geeft de voorkeur aan stimulerende maatregelen op straffen. Enkel wie niet horen wil moet voelen.
Als er een nieuw maatschappelijk probleem opduikt, gaat de overheid er bedachtzaam mee om. Te vaak is de remedie van de overheid erger dan de kwaal. Daarom moet de overheid zich bij elke nieuwe maatregel afvragen of het sop de kool waard is.
Het is niet altijd nodig om hopen regels, straffen en administaties te creëren. Andere mogelijkheden worden onderzocht.

Afdwingbare mensenrechten en vrije meningsuiting

De overheid heeft zich niet te moeien in Uw privéleven. Lockdowns, Covid Safe Tickets, camera’s op elk hoek van de straat, pasjes, overdreven beperkingen op cash geld, censuur en andere maatregelen die onze vrijheden beperken zijn een vrije democratie onwaardig. Wij eisen dat Uw mensenrechten, uw eigendomsrechten incluis, afdwingbaar zijn. De liberale rechtstaat is een hoeksteen van de samenleving.

Voor meer vrijheid

Mensen hebben zelfbeschikkingsrecht. Baas in eigen buik, in eigen arm en over eigen leven.

Een zelfbeschikkingsrecht dat ook geldt voor de samenleving zelf, voor regio’s bijvoorbeeld.

Voor een echte internationale bescherming van mensenrechten

De internationale mechanismen die we in de vorige eeuw hebben opgezet om inbreuken op de mensenrechten en het humanitair recht te vermijden, falen. Onze internationale instellingen hebben nood aan een democratische hervorming.

We verwachten van het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een snelle interventie bij de schending van mensenrechten.

Ons klein land mag opnieuw ambitieus zijn op het wereldtoneel. In de negentiende eeuw waren we tenslotte het vijfde rijkste land van de wereld.

We nemen initiatieven voor vrede en mensenrechten. In onze ontwikkelingssamenwerking focussen we op de burgerbewegingen, tegen regimes die hun universele mensenrechten schenden. Dat doen we met vastberaden stem op de internationale fora. We zijn niet bang om te tonen waarvoor we staan.

Meer gerechtigheid, minder traagheid

Onze veiligheidsdiensten zijn overbelast. Van de politie tot de rechtbanken. Dat komt grotendeels omdat de politici continu meer wetten en regels maken. Vooral regels die Uw vrijheid meer beperken dan de criminelen. Die wetten en regels zijn gekoppeld aan straffen, boetes, vervolging en administratie. Als het daar misloopt volgen nieuwe regels, nog meer personeel en nog meer uitgaven. Het is tijd om die spiraal te doorbreken.

Voor een justitie en politie van de 21ste eeuw

Gerechtigheid staat of valt met een efficiënte justitie van de 21ste eeuw. Daarvoor is een verregaande digitalisering en versnelling van alle processen noodzakelijk. Een reorganisatie die erin slaagt om met minder geld beter werk af te leveren. In ruil voor efficiënte werkmethodes, vereenvoudiging en performante werkmiddelen, mogen we van justitie en politie snelheid verwachten. Maximaal 3 maanden per aanleg voor burgerlijke procedures. Maximaal 1 jaar voor strafrechtelijke zaken.

Minder wetten, minder regels, minder procedures, minder voorschriften, minder administratie. Nieuwe en moderne werkmethodes kunnen de oude praktijken vervangen. Zoals het P.V. dat kan worden vervangen door videoverhoren. Het is anno 2023 niet aanvaardbaar dat de informatisering binnen het gerecht en de politie nog steeds in de kinderschoenen staat. In veel gevallen bestaan er trouwens (dure) informaticatoepassingen, maar nogal wat rechters gebruiken ze simpelweg niet en werken vanuit vastgeroeste gewoontes nog met ouderwetse papieren dossiers. Daarnaast worden te veel politieagenten ingezet voor verkeersboetes voor lichte snelheidsovertredingen. Het is geen geheim dat dit niets te maken heeft met verkeersveiligheid, maar alles met het spekken van de staatskas. Dat moet stoppen.

Tijd voor gerechtigheid

Zo kunnen we tijd vrijmaken voor de aanpak van criminaliteit die de samenleving destabiliseert: geweld, terrorisme, belaging, corruptie, fraude via internet, criminaliteit bij jongeren… Slachtoffers van misdaad verdienen actie. Wie de samenleving verstoort met misdaad moet tijdelijk uit de samenleving worden verwijderd om de mensen te beschermen. Het wegwerken van de drempels voor de opname van criminelen in voorlopige hechtenis is aan de orde. Net zoals snelle procedures. Trage procedures zorgen voor straffeloosheid. Dit ondergraaft justitie. Gerechtigheid zorgt voor veiligheid.

Beslissingen zijn er om uitgevoerd te worden

De geloofwaardigheid van justitie staat en valt met de uitvoering van de beslissingen. Al wie gestraft is moet zijn straf ondergaan. Het is aan de overheid om voldoende plaatsen te voorzien zodat gevaarlijke criminelen niet op straat lopen de volgende dag. Het is niet aanvaardbaar dat minderjarigen die een zwaar geweldsdelict plegen, onmiddellijk vrijkomen als er geen opvangplaatsen zijn in de bijzondere jeugdzorg. Zorgen voor voldoende opvangplaatsen is een kerntaak van de overheid. Als zij daar niet in slaagt, moet de balans overhellen naar bescherming van de samenleving, ook als minderjarige misdadigers dan tijdelijk bij volwassenen moeten worden opgesloten.

Voor de bescherming van de mensen tegen een autoritaire staat

De scheiding tussen de politiek en de magistratuur moet ingrijpender. Magistraten zijn de eerste beschermers van de mensen tegen een overheid die te ver gaat. Hoe groter de scheiding met de politiek hoe beter magistraten Uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen afdwingen. Zonder politieke beïnvloeding.

Voor een internationale aanpak

Uw veiligheid is essentieel. Daarom zorgen we voor een efficiënte Europese en internationale samenwerking waarin de universele mensenrechten gewaarborgd blijven. We vermijden samenwerking met regimes die onze mensenrechten onvoldoende garanderen. Indien samenwerking onvermijdelijk is, blijven we waakzaam en omzichtig.

De macht dichter bij u

We brengen de macht dichter bij U. Dat doen we via directe democratie. Maar ook door de macht te verschuiven van “Brussel” naar de lokale besturen, zoals in Zwitserland. We passen het subsidiariteitsbeginsel toe: enkel als het doeltreffender is om de beslissingen op een hoger niveau te nemen doen we dat.

Minder politiek

 • We kunnen het doen met slankere kabinetten. Daarom schrappen we 75% van de kabinetsmedewerkers en depolitiseren we de administraties.
 • Ook de parlementen reduceren we: één op drie parlementsleden verdwijnt.
 • We halveren de partijfinanciering die U 80 jaarlijks miljoen euro kost. Binnen het gehalveerde budget krijgen ook nieuwe partijen een kans als ze voldoende steun hebben bij de bevolking (volledige lijsten indienen nl. 406 kandidaten). Zo maken we een einde aan het monopolie van de bestaande partijen en de particratie.

De afschaffing van de Senaat en de provincies is een evidentie

 • De bevoegdheden van de provincies worden afgeschaft, overgeheveld naar de privé, de gemeente of het gewest.
 • We stoppen de politisering van de administratie: Het politiek verlof en de detachering van ambtenaren wordt afgeschaft.

Meer directe democratie

 • De Europese president, de Belgische premier, de Vlaamse minister-president en de burgemeesters worden rechtstreeks verkozen.
 • We geven U de kans U uit te spreken over de politiek via referenda, volksbevragingen en enquêtes want er wordt te veel boven Uw hoofd beslist.
 • Minder macht voor “Brussel”, meer macht bij U.
 • Beslissingen nemen gebeurt standaard op het lokale niveau. Enkel als het doeltreffender is om ze op een hoger niveau te nemen, doen we dat. Zo vermijden we ivoren torenbeleid.

Voor meer deontologie bij politici

 • De overheid is er voor iedereen. We verwachten dat politici beleid voeren in het algemeen belang.
 • We maken het statuut en de vergoedingen van politici doorzichtig en eenvoudig.
 • Ministers worden slechts benoemd na een hoorzitting in het parlement waarin ze hun competentie en taalvaardigheid aantonen.
 • We regeren het land vanuit een meerderheid in elke taalgroep zodat één taalgroep de andere niet domineert.

Alles 100% transparant voor U

 • De democratie kan pas werken als de overheid transparant is. We eisen actieve openbaarheid van bestuur: De staat geeft U spontaan, open en bloot toegang tot alle bestuursdocumenten. Online of op papier.
 • Omdat iedereen de wet hoort te kennen, zijn wetten helder geschreven.
 • Op elke wet staat een houdbaarheidsdatum zodat wetten sneller moderniseren.

Voor een vrij en democratisch Europa

Europa op dieet

We zetten elke overheid op dieet, ook Europa. Haar instellingen werken te traag want er is te veel bureaucratie. Europa moet eenvoudiger en transparanter. Een efficiënt Europa. Ook hier willen we het subisidiariteitsprincipe toepassen: de bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de burgers met aandacht voor efficiëntie.

Een efficiënt Europa vereist ook een democratisch Europa. Voor we nadenken over nieuwe bevoegdheden is het noodzakelijk het democratisch gehalte van de EU te versterken.

Het is goed dat Europa onze privacy beschermt maar de GDPR wetgeving schiet haar doel voorbij: mensen tekenen elke dag teksten die ze niet gelezen hebben. De Europese regelgeving moet dichter bij de realiteit staan.

Directe Europese democratie

Schimmige lobbygroepen en door diplomatie aangeduide politieke bestuurders bepalen te veel de koers van Europa. De EU heeft nood aan een grondige democratisering, zo niet dreigt nieuwe regelgeving altijd op maat geschreven te worden van kleine maar machtige lobbygroepen, die hun eigenbelang nastreven, niet het algemeen belang van de Europese burgers.

De Europese president wordt rechtstreeks verkozen

Europa heeft nood aan een echt parlement met een democratisch gemengd systeem van directe democratie (een Europese kieskring) en afgevaardigden per land.

Een democratie kan maar werken als de mensen weten wat er gebeurt. Transparantie is een noodzaak. Ook in de relaties tussen het bestuur en de lobbygroepen. Alle contacten met die groepen behoren open en bloot te gebeuren. Geen politiek van de achterkamertjes meer.

Voor meer internationale democratie

U moet zich af en toe rechtstreeks kunnen uitspreken over de beslissingen van internationale organisaties. Daarom zijn referenda ook op internationaal niveau een noodzaak willen we de bevolking echt achter de EU krijgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technologie.

Economische subsidies vervangen door belastingvermindering

Jaarlijks geeft Vlaanderen 4,7 miljard euro economische subsidies aan bedrijven. Economische subsidies bevoorrechten grote bedrijven met veel medewerkers. Een subsidieadministratie kost handenvol geld. Het zet ook de deur open voor vriendjespolitiek. Dat moet stoppen. Hoe kunnen we het geld voor onderzoek en innovatie goedkoper en eerlijke toewijzen? Via fiscale aftrekbaarheid: Fiscale aftrekken zijn voor alle bedrijven gelijk en vereisen geen aparte administratie. Het kost de staat dus minder om een fiscale reductie te geven dan een economische subsidie. Economische subsidies vervangen we door belastingvermindering.

We maken de subsidies transparant

Ons land telt honderden verschillende subsidieadministraties die met uw belastinggeld elk verschillende subsidies toewijzen. Europa doet het, maar ook de federale overheid, de gewesten, gemeenschappen, provincies, intercommunales en gemeenten. Niemand heeft zicht op het geheel. Het totaal aan toegekende subsidies moet transparant gemaakt worden zoals het Vlaams Gewest deed. Vlaanderen keert jaarlijks 17,7 miljard euro subsidies uit van haar 56 miljard euro inkomsten waarvan 4,7 miljard subsidies aan bedrijven.

De staat moet geen cadeaus uitdelen met uw belastinggeld

Organisaties die subsidies ontvangen voor onderzoek en ontwikkeling moeten verantwoording afleggen over de resultaten. U heeft recht op transparantie hierover. Voor onderzoek en ontwikkeling zetten we maximaal in op fiscale aftrekbaarheid.

Meer mensen aan het werk, meer netto, minder loonlasten, werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd

Er werken te weinig mensen in ons land: de werkzaamheidsgraad is 72,2% tegenover 82,9% in Nederland (Eurostat). Dat komt omdat het verschil tussen uitkeringen en lonen te klein is. Een leefloon met gezinslast bedraagt 1707 euro (onbelast) terwijl het bruto minimumloon 1995 euro bedraagt (voltijds en belast). Wie gaat werken krijgt minder kortingen en heeft extra kosten zoals mobiliteit en kinderopvang. Werken loont niet voor de laagste inkomens. Zo blijven mensen te lang werkloos of inactief. We moeten deze “inactiviteitsval” wegwerken.

Belastingvermindering: de laagste inkomens eerst

Door de staat en de politiek op dieet te zetten komt er ruimte vrij voor een belastingvermindering. We kunnen de belastingen nog meer verminderen voor U als meer mensen aan het werk gaan omdat er dan meer bijdragen. Daarom is het zinvol de belastingen eerst te beperken voor de laagste inkomens. Zij halen dan meer voordeel uit werken dan uit niet-werken.

Hogere activiteitsgraad door aangepast werk

Zowel bij de werklozen, gepensioneerden, langdurig zieken als andersvaliden zijn er mensen die willen werken, eventueel met aangepast werk. Maar, door “het systeem” mogen ze niet of hebben ze er geen belang bij. Samen met U doen we een grondige doorlichting en aanpassing om alle inactiviteitsvallen die nu de verhoging van de activiteitsgraad in de weg staan, weg te werken.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd

België is het enige land met een onbeperkte werkloosheid in de tijd. Dat is een anomalie want werkloosheidsvergoedingen zijn een verzekeringsmechanisme.

We beperken de werkloosheid tot 1 jaar plus extra maanden in functie van de reeds gewerkte jaren omdat het voor gezonde mensen mogelijk is om binnen die termijn passend werk te vinden. Zo beschermen we oudere werknemers die al veel hebben bijgedragen beter tegen plotse tegenslagen en de soms minder evidente kansen op de arbeidsmarkt. We laten de regio’s toe om nog verder te beperken. Betere samenwerking tussen de regio’s is noodzakelijk om vacatures sneller in te vullen.

We zorgen voor een betere begeleiding naar de arbeidsmarkt zodat niemand uit de boot valt. Werklozen die langer dan 1 jaar thuiszitten zetten hun potentieel op het spel. Onze samenleving heeft iedereen nodig.